Restaurant kwaliteit bij jou thuis

Vers en gekoeld bij jou thuis geleverd

Levering: Woensdag, Vrijdag en Zaterdag

Geen verzendkosten vanaf € 99,-

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1) Algemeen

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van MeatMarket.onl;ine zoals geregistreerd in het Handelsregister onder handelsregisternummer 27 099214.

1.1    MeatMarket.online biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland en België.
1.2    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– MeatMarket.online de leverancier gevestigd aan de Gelmelstraat 92/13, 2320 Hoogstraten, België

– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan MeatMarket.online opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

– Website: de door MeatMarket.online gehouden website met als URL https://www.MeatMarket.online.

1.3    MeatMarket.online behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


2) Aanbod en Overeenkomst

2.1    Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. MeatMarket.online is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2    Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan MeatMarket.online verzonden. Deze gegevens zijn door MeatMarket.online ontvangen; of – MeatMarket.online heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door MeatMarket.online herroepen worden in geval de Koper niet aan de door MeatMarket.online gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege MeatMarket.online worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. MeatMarket.online kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


3) Prijzen

3.1    Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die MeatMarket.online in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, MeatMarket.online geen producten zal leveren. In geval van zelf afhalen kan Koper ook contant bij afhalen afrekenen.

3.2    Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MeatMarket.online worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.


4) Betaling

4.1    Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling en via iDeal / Creditcard. Tevens bestaat de mogelijkheid te betalen contant bij afhalen.


5) Levering en leveringstijd

5.1    Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens MeatMarket.online afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door MeatMarket.online aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2    Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3    De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4    Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat MeatMarket.online vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakket geretourneerd worden.

5.5    Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via: info@MeatMarket.online. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van MeatMarket.online zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

5.6    Goederen, waarvan de verpakking niet is geopend en die wederom verkoopbaar kunnen worden geacht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan MeatMarket.online worden geretourneerd. De Koper heeft dan recht op vergoeding van de aankoopprijs. De verzendkosten voor het retourneren/ruilen van artikelen zijn voor de Koper. Dit recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

  • Tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk);
  • Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Snel kunnen bederven of verouderen.


6) Garantie

6.1    MeatMarket.online garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2    Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal MeatMarket.online de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van MeatMarket.online, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van MeatMarket.online te retourneren en de eigendom aan MeatMarket.online te verschaffen.

6.3    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MeatMarket.online, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4    Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.


7) Overmacht

7.1    In geval van overmacht is MeatMarket.online niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. MeatMarket.online is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


8) Persoonsgegevens

8.1    MeatMarket.online zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door MeatMarket.online intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. MeatMarket.online neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


9) Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1    MeatMarket.online is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2    De Koper vrijwaart MeatMarket.online voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.


10) Overige bepalingen

10.1     Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MeatMarket.online, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is MeatMarket.online bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2     De overeenkomsten aangegaan door MeatMarket.online worden beheerst door het Belgisch recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr/.

10.3     In geval van een geschil is het Belgisch recht van toepassing.